back to home dude

Dozer Rush

Dozer Rush

Về Dozer Rush

Di chuyển tất cả các hộp đến những lĩnh vực được giao. Khi bạn di chuyển nhanh hơn, bạn sẽ nhận được những điểm khác.