back to home dude

Đột kích dữ dội 2

Đột kích dữ dội 2

Về Đột kích dữ dội 2

Những kẻ tấn công đang tiến dần đến căn cứ của bạn. Đừng để cho chúng tiến gần đến bạn.