back to home dude

Doom 1

Doom 1

Về Doom 1

Bắn thật nhiều kẻ thù. Hãy nấp để tránh kẻ thù bắn lại bại, nhưng đừng nấp quá lâu nếu không bạn sẽ bị bắn!