back to home dude

Doodle God 2

Doodle God 2

về Doodle God 2

Hãy trở thành thượng đế trong một ngày và tạo nên tất cả những mọi thứ trên thế gian! Hãy bắt đầu với 4 nguyên tố cơ bản và sau đó hãy tạo nên những sự kết hợp đa dạng cho tất cả những vật thể mới!