back to home dude

Donutosaur

Donutosaur

về Donutosaur

Công việc của bạn là cho chú khủng long tím Donutosaur ăn! Dùng chuột để kích hoạt trong mỗi cấp bậc và đảm bảo chú khủng long đến được viên kẹo. Bạn sẽ thu thập được tất cả các ngôi sao trong trò chơi này chứ?