back to home dude

Đóng băng

Đóng băng

Về Đóng băng

Làm tê liệt tất cả những kẻ thù với khẩu súng của bạn. Tiếp tục cho đến khi chúng chuyển sang những bông tuyết mà bạn có thể lăn ra xa.