back to home dude

Donald the Dino 1

Donald the Dino 1

về Donald the Dino 1

Hãy giúp cho Donald the Dino tìm lại cha mẹ của anh ta. Hoàn thành mỗi chặng bằng cách nhấp vào đúng vật theo đúng thứ tự.