back to home dude

Dọn dẹp: bữa tiệc sinh nhật

Dọn dẹp: bữa tiệc sinh nhật

về Dọn dẹp: bữa tiệc sinh nhật

Hôm qua, bạn có một bữa tiệc tuyệt vời và giờ là lúc dọn dẹp lại. Đặt mọi thứ lại đúng vị trí của nó. Nếu bạn không biết đặt đâu, bạn có thể dùng gợi ý.