back to home dude

Dominos

Dominos

về Dominos

Hãy kết hợp 1 bên của quân domino với 1 bên của quân domino khác để loại bỏ tất cả chúng.