back to home dude

Đội giải cứu 3

Đội giải cứu 3

về Đội giải cứu 3

Hãy xây cầu, đường, nhà và hoàn thành tất cả thử thách, nhiệm vụ. Bạn cũng phải để ý tới thời gian vì nếu bạn không sửa kịp giờ, bạn sẽ thua.