back to home dude

Dodge Fishy

Dodge Fishy

về Dodge Fishy

Tránh những con cá lớn hơn và ăn những con cá nhỏ màu cam. Bạn càng tiến gần đến những con cá lớn hơn, bạn sẽ được nhiều điểm hơn. Nhưng cẩn thận: đôi lúc những con cá lớn hơn quyết định đuổi theo bạn!