back to home dude

Đo Lường Chất Lỏng: Mực Nước

Đo Lường Chất Lỏng: Mực Nước

Về Đo Lường Chất Lỏng: Mực Nước

Trò chơi này đòi hỏi bạn phải suy nghĩ một cách chiến lược. Hãy nối tất cả các đoạn ống để nước có thể chạy qua. Nếu bạn có thể làm được điều này và tránh được mọi chỗ rò rỉ, bạn đã đoạt được mục tiêu của mình!