back to home dude

Đo chất lỏng 3: Chất độc

Đo chất lỏng 3: Chất độc

về Đo chất lỏng 3: Chất độc

Đặt những ống còn dư vào giữa các ống đã có sẵn. Tìm đúng cách để kết hợp chúng sao cho chất độc có thể chảy qua các ống một cách an toàn.