back to home dude

Đồ ăn chạy

Đồ ăn chạy

về Đồ ăn chạy

Trong tương lai ngành công nghiệp thực phẩm sẽ bị điều khiển bởi một công ty khổng lồ. Công ty Grubrunners giao đồ ăn khắp thành phố. Tất nhiên là sẽ di chuyển bằng cách chạy! Vậy nên hãy chọn đồ ăn yêu thích của bạn và bắt đầu chạy giao Pizza!