back to home dude

Dirk Dagger

Dirk Dagger

Về Dirk Dagger

Trong trò chơi này bạn vào vai thám tử Dirk Dagger. Hãy cố gắng phá vụ án.