back to home dude

Diner Dash

Diner Dash

về Diner Dash

Flo nhận được tiền thù lao cho công việc trước của cô ta, và tổ chức một buổi tiệc họp mặt. Hãy giúp cho cô ta tổ chức một buổi tiệc thành công bằng cách giữ cho khách hàng hài lòng!

Tải về

Diner Dash