back to home dude

Điều ước cái chết cuối cùng

Điều ước cái chết cuối cùng

về Điều ước cái chết cuối cùng

Loại bỏ tất cả những con quỷ. Hãy bắn chúng!