back to home dude

Dịch chuyển đỏ

Dịch chuyển đỏ

Về Dịch chuyển đỏ

Tiêu diệt kẻ thù của bạn. Mỗi kẻ thù có vũ khí riêng của mình, vì vậy không phải tất cả kẻ thù có thể bị đánh bại trong cùng một cách.