back to home dude

Dibbles 4: Khủng hoảng giáng sinh

Dibbles 4: Khủng hoảng giáng sinh

Về Dibbles 4: Khủng hoảng giáng sinh

Hãy giao cho Dibble nhiệm vụ đặc biệt là xếp đá. Bạn phải cố gắng tạo ra con đường an toàn đi qua tuyết và đảm bảo vua Dibble về đến đích.