back to home dude

Dibbles 3: Desert Despair

Dibbles 3: Desert Despair

Về Dibbles 3: Desert Despair

Giao nhiệm vụ đặc biệt cho Dibbles bằng cách đặt những viên đá trong từng cấp độ. Hãy đi qua sa mạc một cách an toàn sao cho Dibble có thể đạt đến đích!