back to home dude

Diamond Drop

Diamond Drop

về Diamond Drop

lựa chọn 2 mảnh giống hệt nhau, cùng nằm trên một đường thẳng! Tiếp tục tiến độ đến khi bạn ghi đủ điểm và được phép chuyển sang cấp độ kế tiếp. Bạn có thể đạt điểm cao nhất không nào?