back to home dude

Di chuyển khối hình

Di chuyển khối hình

về Di chuyển khối hình

Cố gắng xóa tất cả những khối tảng từ trên màn hình với càng ít bước chuyển càng tốt! Bạn có thể tích lũy ngôi sao ở từng cấp độ không nào?