back to home dude

Devilish Valentine

Devilish Valentine

Về Devilish Valentine

Hãy cố gắng tìm ra 6 điểm khác nhau ở mỗi cấp độ càng nhanh càng tốt! Mỗi lần bạn nhấn sai, bạn sẽ bị phạt điểm! Bạn có thể ghi được điểm cao nhất không?