back to home dude

Devil on Target

Devil on Target

về Devil on Target

Nhấp vào kịp lúc để cho con quái vật di chuyển qua những vị trí được đánh số. Khi bạn đạt được càng gần đến những vị trí đó, bạn sẽ nhận được càng nhiều điểm!