back to home dude

Destructo Dog 2

Destructo Dog 2

về Destructo Dog 2

Chú chó Destructo này có nhiệm vụ giữ cho thành phố luôn an toàn. Loại bỏ tất cả những người xấu và nhớ là phải sống khỏe mạnh.