back to home dude

Đếm đến chết

Đếm đến chết

về Đếm đến chết

Vào vai một trong những đối tượng và đi theo cách của bạn thông qua các cấp độ khác nhau! Kích hoạt các nút khác nhau và cố gắng đừng đụng vào bất kỳ chiếc gai nào!