back to home dude

Delicious Cortex

Delicious Cortex

về Delicious Cortex

Bạn là vua, nhưng bạn bị những tên lính gác của thành phố tách biệt khỏi vương quốc của mình. Đấy là tại sao bạn đã ra một quyết định: Bạn gửi các minions đi để tiêu diệt những người khác. Nhưng bạn hãy cẩn thận, minions không phải lúc nào cũng thông minh đâu.