back to home dude

Deep Sea Dive

Deep Sea Dive

Về Deep Sea Dive

Hãy cố gắng đưa 3 hay nhiều những sinh vật biển cùng loại vào 1 hàng để ghi điểm! Liên tục lặp lại động tác này của 2 con vật. Bạn có thể ghi điểm cao nhất không nào?