back to home dude

DeConstruction

DeConstruction

về DeConstruction

Phá hủy những tòa nhà bằng thuốc nổ, nhưng đừng để tiếng nổ vượt qua đường màu đỏ!