back to home dude

Death Run 3D

Death Run 3D

Về Death Run 3D

Nếu bạn chơi Death Run 3D, bạn phải tránh những chỗ nguy hiểm. Bạn hãy cúi xuống, nhảy lên vv. Càng xa, càng khó và nhanh hơn. Bạn có thể thành công trước khi thời gian nó hết không?