back to home dude

Deal Or No Deal 2

Deal Or No Deal 2

về Deal Or No Deal 2

Đồng ý hay không đồng ý? Bạn có nghĩ chiếc cặp của bạn chứa $1.000.000? Nếu bạn tin vào điều này, hãy chơi đến cùng, nếu không bạn nên chấp nhận lời chào giá của ngân hàng!