back to home dude

Đế chế trung đông 2027

Đế chế trung đông 2027

Về Đế chế trung đông 2027

Trong đế chế trung đông 2027, một lực lượng nổi loạn tiêu diệt chính phú. Bạn là người đứng đầu đám quân nổi loạn đó. Bạn có thể tập hợp lực lượng của mình và thiết lập lại luật cũng như trật tự cho vùng đất trung đông của bạn trong trò chơi xây dựng đế chế dành cho một người không?

Tải về

Đế chế trung đông 2027