back to home dude

Đây là cửa duy nhất 3

Đây là cửa duy nhất 3

về Đây là cửa duy nhất 3

Chỉ có một cửa nhưng bạn phải thật sáng tạo để về đến đích nhiều lần. Thay đổi đòn bẩy, bơi qua nước và dùng chuột để giải nhiệm vụ. Bạn có thể chơi được đến đâu?