back to home dude

Dây chuyền sản xuất

Dây chuyền sản xuất

về Dây chuyền sản xuất

Hãy loại bỏ tất cả những sản phẩm không tốt ra khỏi dây chuyền sản xuất.