back to home dude

Dawn of the Celebs 2

Dawn of the Celebs 2

về Dawn of the Celebs 2

Bắn vào những con ma trước khi chúng tiến đến gần bạn. Hãy cảnh giác, chúng chạy rất nhanh đấy.