back to home dude

Dấu tích Tanooky

Dấu tích Tanooky

về Dấu tích Tanooky

Các Tanookys đã ẩn trong Max và nhà của Alfa! Tìm kiếm thông qua các phòng khác nhau, thu thập vật phẩm có thể có ích và nhìn vào trong cuốn sách của bạn để có một số gợi ý thêm! Bạn có thể tìm thấy tất cả 12 Tanookys ẩn?