back to home dude

Đấu tay đôi chính trị

Đấu tay đôi chính trị

về Đấu tay đôi chính trị

Đánh nhau với Bush, Bin Laden, Kim Jong Il hoặc Saddam Hussain trong trò chơi chiến đấu này. Ai là người mạnh nhất?