back to home dude

Đấu Sĩ Tín Ngưỡng

Đấu Sĩ Tín Ngưỡng

về Đấu Sĩ Tín Ngưỡng

Tham gia cùng những vị thần và những nhà tiên tri trong cuộc đấu chống lại những kẻ thù thánh để sang màn chơi tiếp theo!