back to home dude

Đậu máy bay

Đậu máy bay

về Đậu máy bay

Dừng máy bay và cho nó đậu vào đúng cổng khởi hành sao cho những máy bay có thể khởi hành lại.