back to home dude

Đất sét

Đất sét

Về Đất sét

Tạo những tổ hợp từ 3 biểu tượng giống nhau trở lên. Đó là cách để tránh được những viên gạch đất sét và đoạt được những vật phẩm tặng thêm.