back to home dude

Đặt mìn 6

Đặt mìn 6

về Đặt mìn 6

Hãy chọn trò chơi và nhân vật bạn muốn. Sau đó, bắt đầu trò chơi: đặt bom, xâm chiếm đất đai và tiêu diệt đối thủ.