back to home dude

Đặt bom 2

Đặt bom 2

Về Đặt bom 2

Hãy tiêu diệt kẻ địch bằng cách đặt bom khôn khéo. Bạn hãy chọn những gói nâng cấp năng lượng và vũ khí.