back to home dude

Đặt bom 1

Đặt bom 1

Về Đặt bom 1

Hãy phá huỷ trái cây bằng bom, nhưng đừng làm đau bản thân.