back to home dude

Đập phá bong bóng 2008

Đập phá bong bóng 2008

về Đập phá bong bóng 2008

Tạo ra những nhóm gồm 3 hay nhiều những bong bóng cùng màu để làm chúng biến mất.