back to home dude

Đập bể lâu đài trung cổ

Đập bể lâu đài trung cổ

Về Đập bể lâu đài trung cổ

Toà lâu đài và những người cu trú ở đó phải bị phá huỷ. Hãy nhắm kĩ và làm cho toà lâu đài sập nhanh.