back to home dude

Đảo ngược: phiên bản vàng

Đảo ngược: phiên bản vàng

về Đảo ngược: phiên bản vàng

Chọn lấy 1 màu. Nhảy qua những màu đối diện sao cho chúng đổi theo màu của bạn.