back to home dude

Đánh trả bạn tri kỉ

Đánh trả bạn tri kỉ

về Đánh trả bạn tri kỉ

Bạn phải tìm ra cách để thoát khỏi người bạn tri kỉ phiền toái của mình. Ai sẽ chọn vật dụng gì để trả đũa