back to home dude

Đánh máy để được vàng

Đánh máy để được vàng

Về Đánh máy để được vàng

Đánh máy chữ theo đúng cách và tham gia kỳ thi thế vận hội! Khi bạn gõ càng nhanh, nhân vật của bạn sẽ chạy càng nhanh!