back to home dude

Đánh chìm tàu

Đánh chìm tàu

Về Đánh chìm tàu

Hãy bắn súng vào những con tàu để đánh chìm chúng.