back to home dude

Đánh bài tinh hoa

Đánh bài tinh hoa

về Đánh bài tinh hoa

hãy xếp những lá bài thành 4 chồng từ Ách đến Già.